Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. Praha 1

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (zkráceně SOVAK ČR) je dobrovolným, neziskovým zájmovým spolkem v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. SOVAK ČR sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak i z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby.

V současné době má spolek 113 řádných členů a 123 přidružených.

Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a přes 98 % těchto odpadních vod čistí.

Posláním SOVAK ČR je zejména zastupovat své členy při jednáních se státními orgány ve věcech, které jsou společným zájmem jeho členů, a to především v oblasti legislativy, technické normalizace a vytváření ekonomických pravidel. Také zabezpečuje činnost a služby podle potřeb a zájmů svých členů, zejména informačního, metodického, poradenského a vzdělávacího charakteru.

SOVAK ČR pořádá odborná školení, kurzy a jiné vzdělávací akce. Je pořadatelem mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE s bohatým doprovodným programem, která se koná jednou za dva roky v Praze, a seznamuje nejen odborníky, ale i návštěvníky z široké veřejnosti s nejrůznějšími oborovými informacemi a technologickými novinkami.

Každoročně začátkem listopadu SOVAK ČR připravuje pro odbornou veřejnost konferenci PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ.

SOVAK ČR vydává pro potřeby svých členů a odborné veřejnosti časopis Sovak a zajišťuje chod webových stránek spolku www.sovak.cz.

SOVAK ČR nezapomíná na spolupráci s obdobnými organizacemi v tuzemsku i zahraničí. Je členem Hospodářské komory ČR, zároveň i EurEau (Evropského svazu národních asociací dodavatelů vody a poskytovatelů odkanalizování a čištění odpadních vod).