Kohoutková voda z vodovodu versus lákavý obal vody balené


Fotolia_50291857_XS

Kampaň za pití vody z kohoutku, důrazné hlasy, jenž hovořily pro balenou vodu a v závěsu ti, kteří problematiku vody neřeší vůbec. Pitný režim by se neměl podceňovat, ovšem jak o něj bude postaráno, to už je na delší debatu. Stručné shrnutí všech výhod a nevýhod jednotlivých zdrojů by tak mohlo udělat konečně jasno v tom, zda mají pravdu bojovníci proti drahým plastovým lahvím nebo jejich plniči.

 

Jakmile začali lidé slyšet na pobídku pití vodu z kohoutku ve větší míře, výrobci balených vod se zalekli, že jim klesnou zisky, a tak do světa vypustili kampaň, která naopak zase brojila proti kohoutkové vodě. Argumenty pro a proti tak známe z obou stran, ale co si z nich vybrat?

Voda z vodovodu: kde se bere

Než si napustíme sklenici průzračné tekutiny, urazí dlouhou cestu a projde složitým procesem. I když technický postup závisí na tom, odkud se voda bere. Zdroje jsou dva: podzemní (přibližně 50%) a povrchové (vodárenské nádrže, horní toky řek). V některých oblastech se stává, že se oba zdroje kombinují.
U povrchové vody je proces úpravy složitější: do vody je třeba přidat látky, které na sebe nachytají nečistoty a ty se zachytí na filtru. Všechny látky pro upravování vody musí být samozřejmě bez zdravotních vlivů a rizik. Do vody se někdy přidává ozón, aby se zlepšily její chuťové vlastnosti.

Proč pít vodu z kohoutku? Neplatí se za ni zbytečné peníze, je snadno dostupná, dobře chutná a příroda není zatěžována zbytečným plastovým odpadem.

Kontrole vody je věnována mimořádná pozornost: pod dohledem je její kvalita zkoumána v úpravnách vody, v distribučním systému, vodojemech i přímo u spotřebitelů. Z výsledků dlouhodobého sledování kvality pitné vody vyplývá, že kvalita dodávané pitné vody vodárenskými společnostmi v České republice zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické. Z výsledků dlouhodobého sledování kvality pitné vody vyplývá, že kvalita dodávané pitné vody vodárenskými společnostmi v České republice zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické.

ZNÁTE ROZDÍL?

Pro orientaci je důležité znát rozdíl mezi označením balené vody
* u pramenitých a minerálních jsou výrobci povinni uvádet na etiketách složení 

 

Pramenitá voda         

Pra­menitá voda pochází z chráněného podzem­ního zdroje. Do místa plnění do lahví se pra­menitá voda smí přepravo­vat pouze potrubím. Mezi pov­olené úpravy patří např. odželeznění. U vod sycených oxi­dem uhličitým musí být infor­mace „pra­menitá voda sycená" a uve­den obsah oxidu uhličitého v g/l.

 

Minerální voda          

Mikro­bi­o­log­icky per­fek­tně čistá podzemní voda získaná ze zdroje přírodní min­erální vody o kterém bylo vydáno osvědčení Min­is­ter­stvem zdravot­nictví a splnil poža­davky lázeňského zákona č.164/2001 Sb. K pití běžnému pití jsou vhodné slabě mineralizované vody, silně mineralizované pak jen na doporučení lékaře. Etikety však mnohdy klamou... 

 

Kojenecká voda          

V současné legislativě neexituje vymezení tohoto pojmu. Z let minulých se však uchoval postup výroby bezchybné a neprosto nezávadné vody s nejpřísnějšími limity na obsah man­ganu, dusič­nanů, či sodíku (až o polovinu nižší, než u jiných druhů). Vhodné je vybírat kojeneckou vodu s původem co nejblíže bydlišti. Vždy musí pocházet z podzemních zdrojů.

 

Pitná voda          

Do lahví se stáčí jakákoliv voda, která splňuje vyhlášku č. 252/2004 Sb, tedy třeba jen stáčená z veřejného vodovodu. Její původ tak může být i z povrchových vod a její nákup se tak jeví jako velmi zbytečný. 

Fotolia_61349496_XS
Balená voda: pro a proti

Už v 16. století se začaly přemísťovat v nádobách léčivé vody, což by se dalo pokládat za počátek balení vody. Později se začaly přesunovat i ty, které prostě jen dobře chutnaly. Možná i díky chytrým tahům výrobců došlo k situaci, kdy se balená voda stala náhradou za kohoutkovou (a to nejen v případě havárií a krizových nebo výjimečných situací), a začala se lahvovat i obyčejná voda.

A jak zní argumenty pro upřednostnění balené minerální vody? Obsahuje zdraví prospěšné látky, které se ve vodě z kohoutků neobjeví. Naopak se tam mohou vyskytovat zbytky hormonů a léčiv, jenž ani sebelepší filtr nedokáže odstranit.

Kampaně na podporu kohoutkové vody proběhly v mnoha státech světa, přesto se stále najde celá řada restaurací, kde si za ni nechávají draze zaplatit. Za zlé jim to nikdo mít nemůže, jen to však dokazuje silné slovo výrobců balených vod. Ty však také nejsou vždy jen tím zlem, jak bývá často prezentováno. Jen je třeba vybírat ty, které skutečně obsahují proklamované minerály prospěšné organismu. Jinak je jejich požívání zbytečné...

publikováno: 10. 4. 2014
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.