Věcné břemeno je nutno dobře ošetřit ve smlouvě


Fotolia_30591768_XS

Na případ věcného břemena je třeba podívat se ze dvou úhlů. V prvním případě máte zrovna vy nemovitost zatíženou věcným břemenem, druhá varianta pak znamená, že jej užíváte, tedy jste oprávněnou osobou břemene vůči cizí nemovitosti. Může mít několik forem, nejčastěji se vyskytuje vstup na pozemek, méně častěji pak užívání.

 

Že by mohlo být věcné břemeno zdrojem problémů a sporů se přímo nabízí, i když to není tak časté, jak by se mohlo zdát. Ze života každý ví, že spoléhat se na ochotu druhých se ne vždy vyplácí, a tak je více než vhodné ošetřit takové vztahy smluvně.

Co je věcné břemeno a kdy se vás týká

Pokud je někdo vázán věcným břemenem, znamená to, že je omezen vůči někomu jinému. Může to být například povinnost umožnit přístup na cestu (právo užívání cesty na cizím pozemku) nebo pro potomky povinnost nechat rodiče dožít v domě (právo doživotního bydlení).

Jak vzniká věcné břemeno

  • Písemnou smlouvou: podmínkou pro platnost je její písemná forma. Smlouva musí obsahovat oprávněnou i povinnou osobu a přesný obsah věcného břemene. Pro zachování dobrých vztahů obou stran je důležité celou záležitost přesně identifikovat, aby se předešlo následným sporům.
  • Dědictvím (případně dohodou dědiců): Častým případem je dědění nemovitosti více osobami, kdy ty, které ji přímo nezdědily, mají právo jejího užívání.
  • Rozhodnutím příslušného orgánu: také spory, o nichž rozhoduje soud, mohou být vyřešeny tímto způsobem. Děje se tak například v situacích vypořádání spoluvlastnictví nebo v rozvodovém řízení.
  • Ze zákona: většinou se jedná o stavby nebo zařízení na cizích pozemcích. Záležitosti bývají zákonem upraveny už dopředu – jedná se kupříkladu o zákon o pozemních komunikacích, zákon o vodách či o zákon o drahách.

Zvláštní kategorií je pak v oblasti věcného břemena tzv. vydržení, kdy uživatel užívá práva alespoň po dobu deseti let v dobré víře, že mu právo náleží. Převedeno do praxe: pokud po dobu 10 let využíváte cesty na cizím pozmku, pak může vzniknout věcné břemeno. Ovšem není to automatické a bezvýhradní, důležitá je ona formulace „dobré víry".

bremeno

Zdroj: accessmidstream.com

Věcné versus osobní břemeno: věcné břemeno se vždy váže na nemovitost (na to pozor při koupi) a změna majitele nehraje roli; u osobního břemene jsou práva a povinnosti vázány na konkrétní osobu.

Zánik věcného břemene

Věcné břemeno zaniká ze zákona, rozhodnutím příslušného orgánu nebo uzavřením smlouvy mezi oprávněnou a povinnou osobou. Jakékoliv změny se musí zanášet do katastru nemovitostí.

Věcné břemeno lze sjednat bezplatně nebo za úplatu, čehož se v poslední době hojně využívá. Smluvní strany si mohou dohodnout, zda se bude jednat o jednorázové vyrovnání nebo třeba měsíční paušál.

publikováno: 11. 4. 2014
Rozbalit všechny příspěvky
Změnit pořadí komentářů
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.