Základní škola a Mateřská škola Chotýšany: škola s netradičním přístupem

Základní škola a Mateřská škola Chotýšany se od klasických základních škol výrazně liší. Menší počet žáku ve třídách umožňuje individuální přístup na základě potřeb a schopností dětí. Vě většině tříd pracuje s dětmi i pedagogický asistent. Výuka i organizace ZŠ Chotýšany se liší od škol běžného typu. Ve škole nezvoní, základní jednotkou není vyučovací hodina, ale den. Vyučování není jednoznačně členěno do vyučovacích předmětů, předměty se prolínají a tvoří tematické celky.

ZŠ Chotýšany: důraz na individuální a přátelský přístup

Základní škola a Mateřská škola Chotýšany naplňuje požadavky rodičů i ze vzdálenějších obcí a měst. O tom svědčí i skutečnost, že až 50 % žáků školy je dojíždějících. V každé třídě je menší počet žáků, díky čemuž je možné zajistit individuální přístup ke každému dítěti. Děti se společně podílejí na přípravách na vyučování, společně vypracovávají didaktické pomůcky i pracovní listy.

Základní škola Chotýšany pracuje pod školním vzdělávacím programem „Každý je jedinečný“. Díky specifickým metodám je možné vytvořit adekvátní podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, různými preferencemi přístupu k učení i různými potřebami. Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, kteří pravidelně dochází na třídní schůzky. Základní škola Chotýšany klade důraz na učení hrou a vědomosti předává dětem zábavnou formou.

Průběh školního dne je netradiční

Výuka i organizace školního dne se od klasického modelu výrazně liší. Ve škole nezvoní, základní jednotkou není vyučovací hodina, ale den. Vyučování se nedělí do jednotlivých předmětů, ale do tematických celků. Vyučovací den začíná v 8:00 hodin a je rozdělen do 5 bloků. Den se dělí na ranní okruh, společnou práci, půlhodinovou přestávku, práci v centrech aktivit a hodnotící okruh.