Základní škola a Mateřská škola Votice: kvalitní vzdělávání pro děti do 9. třídy

Základní škola a Mateřská škola Votice vznikla v roce 2016 po slynutí základní a mateřské školy. V současné době zajišťuje škola kvalitní předškolní i školní vzdělávání prvního i druhého stupně. O výuku se stará tým zkušených pedagogických pracovníků, který vyučují podle pravidelně hodnoceného a inovovaného vzdělávacího programu. Škola nabízí studentům i pestrý výběr volitelných předmětů a kroužků. Pro děti je k dispozici jídelna, školní družina i školní klub.

Předškolní o školní vzdělávání v MŠ a ZŠ Votice

Mateřská škola Votice sídlí na adrese Sadova 565. V současné době je koncipována jako sedmitřídní s kapacitou 177 dětí. Základní škola se pak nachází na adrese Pražská 235 a navštěvuje ji téměř 600 žáků. Děti jsou rozděleny do 16 tříd prvního stupně a 11 tříd druhého stupně. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu. Kromě povinných předmětů si mohou vybrat i povinně volitelné s humanitním, sportovním či přírodovědným zaměřením.

Děti se už od prvního ročníku učí anglický jazyk, od sedmého ročníku si pak volí druhý cizí jazyk, a to německý, nebo ruský. Škola věnuje zvláštní péči o mimořádně nadané žáky i o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání v moderně vybavených učebnách

Základem kvalitního vzdělávání je dobré zázemí. To si uvědomuje i vedení základní školy ve Voticích, které pracuje na postupném vybavování učeben moderními technologiemi. Děti pracují v odborných pracovnách fyziky a chemie, přírodopisu, dějepisu či zeměpisu. Některé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Pro děti je k dispozici i cvičná kuchyň, dílny, počítačové učebny, pro sportovní účely pak tělocvična, školní hřiště či gymnastický sál. Na různých místech v prostorách školy se nachází relaxační koutky, kde si mohou děti o přestávkách odpočinou a trávit svůj volný čas.