V boskovickém svazku se v současné době nachází 76 členských obcí, do nichž Svazek vodovodů a kanalizací dodává vodu, stará se o odvod a čištění odpadních vod a provádí další vodárenské služby. Řečí čísel, svazek spravuje 725,238 kilometrů vodovodních sítí a 276,492 kilometrů kanalizací. Dále má na starosti správu čtrnácti čističek odpadních vod, pěti úpraven vod a tří odkyselovacích stanic. Co se týče vodních zdrojů, disponuje svazek 199 jímacími objekty na 84 vodních zdrojích.

Svazek dbá o rozvoj a obnovu vodovodů a kanalizací

Svazek vodovodů a kanalizací se podílí na řadě prospěšných a důležitých činností. Mezi ty hlavní patří zejména čím dál zásadnější ochrana životního prostředí, dále rozvoj a obnova vodovodů, kanalizací, čističek odpadních vod, a to včetně souvisejících vodárenských zařízení na území sdružených obcí. Samozřejmostí je pak dodávka vody, jejíž kvalita podléhá přísným platným právním a technickým předpisům. Boskovický svazek se dále specializuje na regulaci výše vodného a stočného či pronájem majetku, který je provázaný s jeho ostatními činnostmi.

Rozsáhlá hospodářská činnost

Mimo výše zmíněnou hlavní vodárenskou činnost provozuje svazek také širokou hospodářskou činnost, která spočívá v zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Do vodohospodářství však spadá mnoho dalších aktivit, a to například práce s inženýrskými sítěmi vodních děl včetně jejich zavádění, rozšiřování či vylepšování a údržby. S provozováním vodního hospodářství jde ruku v ruce také správa přidruženého movitého i nemovité majetku, stejně jako jeho nájem a pronájem. Do hospodářské činnosti svazku spadá také zajišťování zdrojů pro výstavbu a rekonstrukci vodovodů a kanalizací a mnoho dalšího.