Co musí obsahovat smlouva o dílo?


Fotolia_42055969_XS

Budete-li na domě či v bytě něco rekonstruovat a oslovíte odbornou firmu, aby vaše představy realizovala, pak s ní pravděpodobně sepíšete smlouvu o dílo, která musí určitě obsahovat několik základních náležitostí, aby byla platná. Musíte si také dát pozor, aby nebyla pro vás nevýhodná. Na co se zaměřit, to vám poradíme v dnešním článku.

Smlouva o dílo může být vytvořena na základě obchodního nebo občanského zákoníku. Jedná-li se o zhotovená nějaké zakázky pro fyzickou osobu, pak se volí typ dle občanského zákoníku. Zákon ji pak vymezuje jako závazek ze strany zhotovitele vůči objednavateli postarat se o realizaci daného díla, a to v rámci dohodnutých termínů a odměny. I když může být ujednána ústně, doporučuje se samozřejmě více písemná podoba, což je řešení lepší pro obě strany.

Smlouva o dílo – základní náležitosti

Smlouva o dílo určitě nesmí postrádat jasné vymezení smluvních stran, tedy osobní údaje o objednavateli a informace o zhotoviteli, tedy firmě. Ve smlouvě musí být dále vymezeno, co je předmětem, tedy dílem, a také musí být uvedena odměna za vyhotovení (do kdy po předání a jakým způsobem bude zaplacena). Důležité je také určení termínu dokončení a případné sankce za zpoždění, neměly by chybět ani možnosti, za kterých lze odstoupit od smlouvy. Mimo to se obě strany mohou dohodnout na různých doplňkových ustanoveních, jako je očekávaná jakost apod. Pokud se strany dohodnou, může být vyhotovení popsáno v jednotlivých krocích s dílčími termíny. Zákon nevymezuje přesnou podobu této smlouvy, jen udává to, co v ní určitě musí být. Dále se mohou obě strany domluvit téměř na čemkoliv, samozřejmě to ale nesmí být v rozporu s občanským zákoníkem (nebo obchodním, je-li smlouva o dílo utvářena pro dvě právnické osoby).

Smlouva o dílo: vzor

Smlouva o dílo
(podle občanského zákoníku)

Jméno a příjmení, trvale bytem ______________ (objednatel)

a

Název společnosti nebo jméno živnostníka, IČ: ___________ se sídlem ……… (zhotovitel)

uzavírají smlouvu o dílo:


I Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení ________________________ dle dokumentace v přílohách (příloha č. 1 této smlouvy) v místě ______________________ .

II Cena a platby

Celková cena díla je ___________ Kč. Objednatel do ___ dnů od podepsání smlouvy uhradí zálohu ve výši ___________ Kč na účet číslo ­­­­­­­­­­­­­­­­___________. Doplatek ve výši _____________ Kč zaplatí do ___ dnů po doručení konečného vyúčtování a faktury, daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po předání zhotoveného díla zadavateli. Dojde-li k prodlení v platbě záloh nebo zbývající části ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat pokutu ___ Kč za každý den prodlení.

III Termín vyhotovení a podmínky předání díla

Dílo bude zhotoveno do ____________ včetně. K předání a převzetí díla dojde do ____ dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno v písemném vyjádření. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši ___ Kč za každý den prodlení.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění, chyby budou zaneseny v předávacím protokolu. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel, smluvní pokuta ve výši ___ Kč za každý den prodlení se účtuje, stejně jako v případě, když by dílo nebylo zhotoveno.

IV Záruka a odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 24 měsíců od předání díla. Pokud objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla, oznámí tuto skutečnost písemně zhotoviteli. Zhotovitel musí vady do ___ dnů od doručení tohoto oznámení na vlastní náklady odstranit.

V Odstoupení od smlouvy

Účastníci smlouvy si ponechávají možnost odstoupení od smlouvy. V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá zaplacená záloha ve prospěch zhotovitele. Zhotovitel je následně oprávněn odvézt si z pozemku objednatele veškeré součásti díla, nebo požadovat po objednateli finanční kompenzaci do výše vzniklých nákladů přesahujících zaplacenou zálohu.

V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrátit objednateli zálohu za provedení díla, a to do ___ dnů od odstoupení od smlouvy. Dále je povinen zaplatit jednorázové odškodné za neprovedení díla ve výši ___ Kč (do ___ dnů od odstoupení od smlouvy) a na vlastní náklady odvézt z pozemku objednatele veškerý materiál a další součásti, které byly určeny ke zhotovení díla.

Obě strany prohlašují, že smlouvu o dílo sepsaly na základě svobodné vůle a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz připojují své podpisy.


V _______ dne ________

 

______________________ (podpis)
Jméno a příjmení  
(objednatel)  


______________________ (podpis)
Razítko společnosti, jméno a příjmení odpovědné osoby  
(zhotovitel)

 

 

 

Nezapomeňte na to, že u větších zakázek se vyplatí nechat smlouvu o dílo zkontrolovat právníkem. Tak budete mít jistotu, že se nestanete obětí nějaké právní kličky, kvůli níž byste mohli přijít o peníze. Často je základem sporů nejasná formulace nebo nedorozumění plynoucí z nedostatečné dohody obou stran.

 

publikováno: 31. 7. 2012
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.