Obchodní podmínky reklamy

Společnost: PROPEOPLE s. r. o.

se sídlem: Náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno

 

identifikační číslo: 277 49 380

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56478

pro telefonický prodej produktů portálu www.chytre-bydleni.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti PROPEOPLE s.r.o., se sídlem Náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, identifikační číslo: 277 49 380, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56478(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím telefonického prodeje.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou a nebude automaticky prodloužena po uplynutí této doby. Doba platnosti kupní smlouvy je uvedena na objednávce.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká telefonickým souhlasem kupujícího nebo e-mailovou objednávkou, následně prodávající odešle kupujícímu objednávku elektronickou poštou.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 184465530/0600, vedený u společnosti PROPEOPLE s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je uveden na objednávce. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající vystaví kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mail kupujícího.
 • Doba splatnosti faktury je 5 dní.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Platným odstoupením od smlouvy se rozumí písemné vyjádření zaslané na adresu PROPEOPLE marketing s.r.o., Veslařská 153/136, 637 00, Brno v termínu do 14 dnů od telefonického potvrzení – resp. vzniku závazné objednávky. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat především údaje o kupujícím (název firmy, kontaktní telefon, e-mail) a číslo bankovního účtu.
 • V případě platného odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vráceno 50% celkové kupní ceny. Tato částka bude poslána kupujícímu na uvedený účet nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním všech poskytnutých údajů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Prodávající nebude osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávat třetím osobám.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
 • Kupující se zavazuje, že všechny informace, texty, obrázky či další materiály jsou pravdivé a disponuje autorskými právy. Pokud toto nebude platit, jdou veškerá rizika k tíži kupujícího.
 • Po zajištění prezentace budete vyzváni ke korektuře výsledného díla. Na korekturu se sjednává lhůta 5 pracovních dní. Pokud v této lhůtě nebudeme mít reakci, považujeme prezentaci za odsouhlasenou a bude zveřejněna.
 • Po korektuře jsou veškeré informace, které jsou zveřejněny, považovány za kupujícím odsouhlasené jako platné, pravdivé a nevztahují se k nim práva třetích stran. Pokud by se prokázal opak, kupující přijímá veškerou odpovědnost.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: PROPEOPLE marketing s.r.o., Veslařská 153/136, 637 00, Brno, adresa elektronické pošty [email protected], telefon 773 770 744.

V Brně dne 1. 8. 2016