Jak postupovat při ukončení nájemní smlouvy


Fotolia_30205775_XS

Bydlení v nájmu je v tuzemsku velice rozšířené a vyhledávané. Dává možnost především mladým lidem osamostatnit se, aniž by bylo nutné rovnou investovat do koupě nemovitosti. Pokud však nastane situace, která vyžaduje ukončení nájemní smlouvy, často tápou nejen nájemci, ale také pronajímatelé. V tomto článku proto najdete všechny nejdůležitější informace, které se k ukončení nájemní smlouvy vztahují.

PŘEČTĚTE SI AKTUÁLNÍ ČLÁNEK O UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

OD ROKU 2012 SE ZMĚNILO MNOHÉ, JAKÉ JSOU ÚPRAVY?

Pronájem bytu by měl být v zájmu obou stran uskutečněn na základě řádně sepsané nájemní smlouvy. Její vzor najdete ZDE. Jen tak se lze vyhnout případným pozdějším komplikacím plynoucím ze špatné domluvy a nedorozumění. Tomu se můžete také vyvarovat zřízením hypotéky na financování bydlení, přečtěte si proto článek „Hypotéka – dlouhodobý závazek, co plní sny (nejen) o bydlení“, kde se o tomto finančním produktu dozvíte vše podstatné.

Ukončení nájemní smlouvy – co hovoří zákon?

Konkrétní podmínky pro skončení nájmu jsou ustanoveny v zákoně č. 40/1964 Sb. v občanském zákoníku. Zde je tedy popsáno, za jakých podmínek může nájem skončit. Nejobvykleji se jedná o případ, kdy uplyne doba stanovená ve smlouvě. Pokud však je byt či dům užíván i po této době a pronajímatel nepodá návrh u soudu do 30 dnů, pak se nájemní smlouva obnovuje. U doby delší než rok vždy na 1 rok, u doby kratší než jeden rok na stejně dlouhé období. Vždy ovšem pamatujte na to, že je třeba řídit se tím, co jste ve smlouvě podepsali, s čím jste souhlasili. A co v případě, že nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, nebo chcete pronájem ukončit dříve?

Dohoda, nebo výpověď?

V případě, že je nájemní smlouva sestavena na dobu neurčitou či chcete ukončit smlouvu na dobu určitou dříve, je třeba jednat dle vzniklé situace. Samozřejmě je rozdíl, zda dochází k porušování nějakých práv a povinností, ať už ze strany pronajímatele, nebo nájemce, nebo se chce nájemce zkrátka odstěhovat jinam, třeba do svého vlastního obydlí. Na ukončení nájemní smlouvy se tak mohou strany dohodnout, pokud ne, pak není jiné možnosti, než učinit výpověď smlouvy.

Ukončení nájemní smlouvy dohodou

Dohoda o ukončení nájmu musí být sepsána písemně a obě strany se v ní dohodnou na lhůtě vyklizení a všech důležitých termínech. Nezapomeňte také na informace o předání klíčů a sepsání předávacího protokolu a případném dorovnání nedoplatků, přeplatků apod. Jestliže se však vyskytne problém a jedna ze stran nechce na dohodu přistoupit, je třeba podat výpověď, ta se řídí přísnějšími pravidly, především směrem k pronajímateli.

Fotolia_35221548_XS

Ukončení nájemní smlouvy výpovědí

Výpověď z nájmu je také potřeba sepsat písemně a nejlépe zaslat poštou doporučeně s dodejkou. Ze zákona je výpovědní lhůta stanovena na 3 měsíce, začíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď nájemci či pronajímateli doručena.

  • Výpověď nájmu ze strany nájemce

Nájemce nemusí uvádět konkrétní důvody výpovědi. Musí však dodržet 3měsíční výpovědní lhůtu. Pokud se však byt nebo dům stal neobyvatelný a pronajímatel se nepostaral o nápravu, může podat okamžitou výpověď z nájmu, u které nemusí být dodržena zákonem stanovená lhůta. Příkladem může být nefunkční topení v zimě apod.

„Pokud si adresát nevyzvedne zásilku i po opakované výzvě, považuje se 10. den za den doručení.“

  • Výpověď nájmu ze strany pronajímatele

Pronajímatel musí mít k výpovědi důvody. Pro některé z nich je vyžadován souhlas soudu, pro jiné ne. Zpravidla se bez soudu tvoří výpověď z následujících zákonem stanovených příčin:

  • nájemci porušují dobré mravy v domě
  • nájemce porušuje své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy (neplacení nájemného ve výši trojnásobku měsíční částky)
  • neužívá-li nájemce byt, jak má, a poškozuje ho
  • má-li nájemce více bytů a předmět nájemní smlouvy neužívá často, nebo vůbec
  • jedná-li se o byt zvláštního určení (například pro zdravotně postižené) a nájemce takové problémy nemá

K soudu se situace může dostat v případech, že byt potřebuje pronajímatel náhle pro svou rodinu či chce začít byt užívat k podnikání apod. V takových situacích musí být výpověď schválena soudem.

Jak je to s náhradním bydlením?

V určitých případech má pronajímatel povinnost zajistit nájemci náhradní bydlení, pokud mu vypoví nájem. Jedná se především o výpověď z důvodů neužívání bytu. Pokud má nájemce nezletilé děti, může soud rozhodnout, že pronajímatel musí sehnat náhradní bydlení. V jiných případech (jak je uvedeno v bodě „Výpověď nájmu ze strany pronajímatele“) je pronajímatel povinen zajistit přístřeší, tím se rozumí prostor pro uskladnění věcí. Většinou je to řešeno tak, že stěhující se nájemci své sbalené věci hromadí v bytě, který posléze opustí.

Ukončení nájemní smlouvy je nejlepší provést vzájemnou dohodou, ve které si mohou obě strany stanovit podmínky, které povedou ke spokojenosti a bezproblémovému stěhování nájemce. A pokud nevíte, jak zvládnout stěhování snadno a rychle, inspirujte se našimi tipy!

 Sledujte Chytré bydlení také na Facebooku!

 

 

publikováno: 10. 5. 2012
Rozbalit všechny příspěvky
Změnit pořadí komentářů
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.