Poplatek za komunální odpad je povinností pro všechny


Poplatek za komunální odpad

Ačkoliv se problematika odpadů řeší od počátku vzájemného soužití početnějších skupin lidí, nikdy nebylo jeho množství takové, jak je v současnosti. Rostoucí počet obyvatelstva a tím pádem také méně prostoru pro život s sebou tak nese otázku nakládání s nadprodukcí odpadu. Ten se navíc koncentruje hlavně v hustě osídlených místech. Se starostí o jeho sběr a následné nakládání s ním tak souvisí nezbytný poplatek za komunální odpad.

 

Poplatek za komunální odpad je zakotven v zákoně o místních poplatcích a v zákoně o nakládání s odpady. Jejich likvidace spadá do kompetence místního úřadu, kterému se hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

Co patří do komunálního odpadu

Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Do popelnic nelze vhazovat vše – ať už v rámci bezpečnosti pracovníků, kteří se o odvoz a likvidaci starají, tak kvůli životnímu prostředí. Komunální odpad zahrnuje veškerý odpad vznikající při činnosti domácností. Problém nastává v okamžiku, kdy vznikne spor o to, co všechno do něj zařadit a co už do kontejneru nepatří. Na problematiku komunálního odpadu pohlíží i evropské právo, a co je poměrně zajíímavé: tento pohled je odlišný od českého pojetí.
V širším pohledu do komunálního odpadu patří:

  • tuhý komunální odpad (to, co si za běžných podmínek drží svůj tvar a objem)
  • domovní odpad (odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů)
  • živnostenský odpad ( odpad podobný domovnímu odpadu, vznikající při nevýrobní činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání )
  • využitelní složky (druhy odpadů získané odděleným sběrem a které lze po úpravě nebo přímo využít většinou jako druhotnou surovinu )

Poplatek za komunální odpad


Problematika odpadů a nakládání s nimi spadá pod Ministerstvo životního prostředí. Jednotlivé pojmy a definice pak upřesňuje zákon o odpadech.

Pojem komuniální odpad teprve čeká na svou jasnou specifikaci a konkretizaci. Současná definice není dostačující. V nové podobě v ní bude jasně vymezen původ komunálního odpadu, protože současná formulace není zcela přesná:

„Veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob uvedený jako komunální odpad v Katalogu odpadů a rovněž odpad podobný komunálnímu odpadu uvedený jako komunální odpad v Katalogu odpadů pocházející z činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, pokud jsou tyto osoby zapojeny do systému obce k nakládání s komunálním odpadem dle tohoto zákona."


Poplatek za komunální odpad pro domácnost

Poplatek za komunální odpad se vztahuje na každého člena domácnosti. Jeho výši si ale upravuje město či vesnice samostatně. O tom, kde budete platit, rozhoduje místo trvalého pobytu.
Poplatek se stanovuje podle zákona o místních poplatcích (565/1990 ), podle nějž má každá obec možnost upravit jeho výši dle vlastní úvahy a je tak uvedena v místní vyhlášce.
Výše „poplatku za popelnici" je složena ze dvou položek: fixní částka 250Kč na osobu, druhá se pak počítá dle skkutečných nákladů obce v předchozím roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Dohromady se může jednat maximálně o 1000 Kč (tj. 250Kč + 750Kč).

Poplatek za komunální odpad pro živnostníky

Původcem odpadů je i živnostník, protože také při jeho činnosti vznikají odpady. Podle zákona má povinnost vznikající odpady zařazovat podle druhů, které jsou upřesněny vyhláškou a naleznete je v Katalogu odpadů. Speciální požadavky má živnostník možnost řešit s místně příslušným úřadem. Je povinnen vést průběžnou evidenci o odpadech a nakládání s nimi. Je nutné evidovat každou provozovnu a každý druh odpadu samostatně.
Důležité, a to nejen v případě živnostníků, je také zabezpečení odpadu před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad Brno

Poplatkovou povinnost na území města Brna mají všichni, kdo jsou majitely nemovitostí nebo zde pobývají. Týká se to i studentů nebo cizinců, ani jedna z kategorií totiž není osvobozena od hrazení poplatku (ohlašovací povinnost vzniká po třech měsících pobytu). Netýká se pouze vlastníků staveb určených k individuální rekreaci současně majících trvalý pobyt v Brně. Neplatí ani „obyvatelé" úředních adres (Husova 3, Husova 5...). Poplatek se nemusí platit ani za třetí a další dítě v rodině.

Poplatek za komunální odpad Brno - důležitá fakta

  • povinnost platit poplatek má každá osoba
  • kdo se přistěhuje do města v průběhu roku má povinnost hradit poměrnou část z poplatku (stejně to platí i v případě odstěhování)
  • poplatek se vztahuje na každou osobu již od narození
  • výši poměrné částky si počítá každý sám, případně se informuje u správce poplatku
  • v případě vlastnění více nemovitostí (dům, byt, chata...) se poplatek vztahuje jen na jednu nemovitost

Každý se podílí na tvorbě komunálního odpadu, o jehož likvidaci se starají místně příslušné úřady. Těm se proto musí hradit stanovená částka. Není se co divit, že je rok od roku vyšší, protože i množství vyprodukovaného odpadu roste. Poplatek za komunální odpad je proto využíván k jeho svozu a následné (co nejekologičtější) likvidaci.

publikováno: 14. 6. 2015
Rozbalit všechny příspěvky
Změnit pořadí komentářů
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.