K čemu je dobrý technický dozor investora neboli TDI


Technický dozor investora na stavbě nám může ušetřit nejen spoustu času, ale také nervů.

V procesu stavby, a to obzvláště u složitějších staveb, je často velmi důležitá role TDI, neboli technický dozor investora. Technický dozor investora lze s nadsázkou označit jako jakési ostříží oko na stavbě, které má hlídat objektivitu a kvalitu celého provedení. Hlídá totiž hladký průběh celé stavby, dodržování všech možných pravidel, projektové dokumentace a nejen to.


Kdy je třeba mít technický dozor investora

Technický dozor investora je ze zákona povinnost mít pouze tehdy, pokud stavbu provádíme svépomocí a pro tuto činnost postrádáme kvalifikaci a oprávnění. V takovém případě je technický dozor investora garancí odborného vyvedení stavby rodinného domu.

Technický dozor investora: někdy jej zákon nevyžaduje, ale není od věci

Pokud stavbu realizujeme prostřednictvím stavební společnosti, technický dozor investora zákon nevyžaduje. Jak je to možné? Za řádné provedení stavby totiž zodpovídá plně prováděcí stavební firma, respektive její odpovědný zástupce. I v tomto případě ale technický dozor investora není tak úplně od věci, hájí totiž po celou dobu výstavby investorovy zájmy.

Technický dozor investora je vhodný už při přípravách a projektování stavby. Svými praktickými zkušenostmi s různými realizacemi a znalostmi materiálového trhu může velice pozitivně ovlivnit celé projektování stavby.

Co dělá technický dozor investora při realizaci stavby

 • technický dozor investora se účastní předání a převzetí staveniště, založení stavebního deníku a také vytyčení objektu
 • technický dozor investora může být konzultantem pro stanovení definitivního výškového usazení stavby na její parcele
 • pokud má dojít ke styku s úřady, stavební dozor investora vysvětluje stavebníkovi, jak naplnit podmínky stavebního povolení (Může jít o oznámení výkopových prací směrem k archeologickému ústavu nebo jiné instituci, pozvání stavebního úřadu na předepsané kontrolní návštěvy a jiné počiny)
 • stavební dozor investora se účastní předání napojovacích bodů inženýrských sítí, nebo třeba také případného zapsání stavu měřidel

 • stavební dozor investora kontroluje dodržování stavby tak, aby bylo v souladu s vydaným stavebním povolením a také smlouvou o dílo, která byla uzavřena s dodavatelem
 • stavební dozor investora kontinuálně kontroluje celkovou kvalitu provádění stavby, kontroluje, zda jsou dodržovány jednotlivé technologie v souladu s projektovou dokumentací

Odhalení vad a kontrola jejich odstranění

 • v případě výskytu vad stavební dozor investora kontroluje jejich napravení a odstranění
 • stavební dozor investora kontroluje a prostřednictvím písemného zápisu ve stavebním deníku přebírá všechny zakryté konstrukce před následnou činností
 • stavební dozor investora kontroluje dodržování stavebního harmonogramu se skutečností na stavbě
 • stavební dozor investora stavebníka včas upozorňuje na to, že je nutný výběr nebo upřesnění požadovaného materiálu a s tímto výběrem stavební dozor investora stavebníkovi také pomáhá odbornou radou
 • stavební dozor investora organizuje se zástupci zhotovitele kontrolní dny
 • odsouhlašování případných upřesnění realizace stavebních detailů zhotoviteli stavby, to je další z úkolů technického dozoru investora, stejně jako v případě dílenské dokumentace před výrobou truhlářských či zámečnických prvků

Stavební deník jako kuchařka technického dozoru investora

 • v případě nutnosti technický dozor investora spolupracuje při řešení případných vad objektu s autorským dozorem
 • prací technického dozoru investora je také odsouhlasit měsíční soupisy prací, které byly zhotovitelem provedeny, a to před vlastní fakturací
 • pokud má dojít k nějakým změnám nebo upřesněním, technický dozor investora spolupracuje na odsouhlasení změny ceny za dílo se stavebníkem 
 • technický dozor investora řídí proces přejímání stavebního díla
 • technický dozor investora sepisuje se stavebníkem soupis vad a nedodělků na stavbě, následně kontroluje také jejich odstranění

Technický dozor investora při kolaudaci a reklamaci

 • technický dozor investora kontroluje veškeré předložené doklady a jejich úplnou podobu pro následnou kolaudaci stavby
 • technický dozor investora se samozřejmě účastní samotné kolaudace objektu
 • pokud jsou při kolaudaci odhaleny nějaké kolaudační vady, technický dozor investora dohlíží na jejich odstranění
 • pokud má dojít k reklamačnímu řízení, technický dozor investora může být také nápomocen
publikováno: 18. 7. 2013
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář
Zpracovávám...

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.