Řádně uzavřená darovací smlouva je podmínkou platného darování nemovitosti

Řádně uzavřená darovací smlouva je podmínkou platného darování nemovitosti

Možná jste už někdy přemýšleli nad tím, že byste rádi svůj dům jednoho dne darovali dětem. Nebo naopak patříte do skupiny lidí, kteří takovýmto způsobem nemovitost získali či získají. Legislativa udává podmínky, za jakých může k převodu vlastnického práva v takovém případě dojít. Nejdůležitější z nich je určitě nutnost sepsání darovací smlouvy, která musí obsahovat konkrétní náležitosti.

Darovací smlouva musí mít tedy písemnou podobu a k jejímu sepsání musí dojít na základě svobodné vůle obou zúčastněných stran. Zákon hovoří o neúplatném převedení, po kterém vzniká jednostranný zisk u obdarovaného. Ten musí být obeznámen se stavem nemovitosti a případným zatížením, například hypotékou apod. Pokud se tak nestane, může obdarovaný do 3 let nemovitost vrátit z důvodů komplikací a vad, na které nebyl upozorněn. Na druhé straně si i dárce může vyžádat svůj dar zpátky, a to v případě, že obdarovaný svým chováním a jednáním vůči němu i jeho členům rodiny porušuje dobré mravy. Pokud byla nemovitost již v mezidobí prodána, vzniká nárok na finanční kompenzaci.

Darovací daň – kdo ji platí a kdo neplatí?

Při darování je v určitých případech nutné myslet i na odvod daní. V roce 2008 došlo k novelizaci zákona, na jejímž základě jsou od platby darovací daně osvobozeni blízcí příbuzní. Základem pro výpočet daně je znalcem odhadnutá cena nemovitosti, sazbu určuje zákon.  Ten také dělí možné nabyvatele nemovitosti do 3 základních skupin:

 • I – děti, rodiče, prarodiče, manželé
 • II - sourozenci, neteře a synovci, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele
 • III – jiné fyzické a právnické osoby

dreamstimefree_10940

osvobození od platby daně tedy dochází u skupiny I a II, může tomu tak být i u skupiny III, avšak pouze za určitých okolností. Jedná se o případy, kdy dojde k darování movité věci osobní potřeby (u fyzických osob, nebyly součástí obchodního majetku dárce) a jejich cena je do 20 000 Kč, nebo kdy jsou předmětem daru vklady na účtech bank (nebyly zřízeny pro podnikatelské účely) a jejich úhrnná hodnota nepřevyšuje 20 000 Kč.

 • Dary osvobozené od daně, ale s nutností podání daňového přiznání

K zaplacení daně nedochází ještě v dalších situacích. Oproti výše popisovaným se k nim ale váže nutnost podat i tak daňové přiznání. Jedná se o následující případy:

 • převody bytů a nebytových prostor z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů 
 • převody domů, garáží a bytů z majetku družstev do vlastnictví členů, jejichž nájemní vztah k dané nemovitosti vznikl po splacení členského podílu
 • převody majetku bytových družstev v souvislosti s vyčleněním části bytového družstva
 • převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob – nájemců
 • nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně využije na studium, léčení nebo změnu kvalifikace

6277356510_45d88ca9d2

Co musí darovací smlouva určitě obsahovat?

Jak už bylo zdůrazněno v úvodu tohoto článku, darovací smlouva musí být písemná. Měla by začínat informacemi o dárci a obdarovaném (osobní a kontaktní údaje), dále obvykle mívá 5 dalších částí. Co musí být v kterém článku uvedeno? To přiblíží následující stručný přehled a pro lepší představu pak poslouží vzor darovací smlouvy níže.

 1. prohlášení dárce o vlastnictví dané nemovitosti + její identifikace
 2. informace o převedení vlastnických práv a přijmutí daru obdarovaným
 3. věcná břemena a případné dluhy vztahující se k nemovitosti + vady a poškození
 4. návrh na zápis do katastru nemovitostí
 5. seznámení obou stran s darovací smlouvou a souhlas k uzavření + úředně ověřené podpisy

Darovací smlouva na nemovitost – vzor

Jméno a příjmení
trvale bytem: ulice a č.p., PSČ Město
rodné číslo
(dále jen „dárce“)

a

Jméno a příjmení
trvale bytem: ulice a č.p., PSČ Město
rodné číslo
(dále jen „obdarovaný“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU podle § 628 a následujících občanského zákoníku

ČLÁNEK I

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. X nacházející se na pozemku XXX/X o výměře X m2 a pozemku XXX/X o výměře X m2, vše v katastrálním území města X, v X kraji, zapsané na listu vlastnictví č. XXX, Katastrálního úřadu pro X kraj, katastrální pracoviště města X.

2. Dárce nabyl vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v článku I. odst. 1 této smlouvy kupní smlouvou ze dne X. X. XXX.

ČLÁNEK II

1. Dárce touto smlouvou daruje nemovitost/i uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému a převádí na obdarovaného vlastnické právo.

2. Obdarovaný uvedený dar přijímá.

ČLÁNEK III

1. Dárce prohlašuje, že na darovaných nemovitostech neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.

2. Dárce prohlašuje, že mu není známo, že by darované nemovitosti měly vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost obdarovaného upozornit.

3. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl se stavem darované nemovitosti řádně obeznámen.

ČLÁNEK IV

1. Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darovaným nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, zápisem do katastru nemovitostí.

2. Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

ČLÁNEK V

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem pročetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V X dne X. X. XXX

Jméno a příjmení dárce ________podpis____

Jméno a příjmení obdarovaného ________podpis___

 

Darovací smlouva na nemovitost – vzor jistě poslouží všem, kteří se v dohledné době chystají někoho obdarovat, nebo naopak dar přijmout. Pamatujte v takovém případě na všechny nutné náležitosti, aby byla darovací smlouva platná a nedošlo k jejímu stornování. Pokud vás v souvislosti s těmito kroky čeká i změna trvalého bydliště, pak si určitě přečtěte článek ZDE, který vám pomůže zvládnout vše potřebné co nejrychleji a nejsnadněji.

Sledujte Chytré bydlení také na Facebooku!

 Diskuse k článku

 • Miluna Miková

  06:34 15. 10. 2013 0
  Musí být podpisy dárce i obdarovaného ověřeny? Nebo stačí, když si to podepíšou bez ověření a vloží na katastr? Jedná se o darování jedné ideální poloviny chaty, kde jsou stejným dílem majitelé 2 sourozenci.
  Děkuji.

Přírodní materiály v interiéru: Hřejivé, krásné a luxusní

Materiály, které jsou přírodní jsou pro nás naprosto zásadní. Od chvíle, co jsme koupili nové bydlení se oprav...

Vyplatí se topit klimatizací? Máme pro vás přehled výhod i nedostatků

To, zda se vyplatí topit klimatizací, závisí na několika faktorech, jako jsou velikost místnosti, počet osob v...

Jak natřít radiátor? Máme pro vás několik užitečných tipů

Drátěný kartáč je na starou barvu opravdu nejlepší. Nám to ukázali, když rodiče potřebovali nabarvit radiátory...

Cesta za úsporou začíná výměnou oken! Klidně i na podzim a v zimě

Za sebe musím říct, že opravdu nový okna pomohly, ale ne jen od momentálního tématu, úspora energií, ale u nás...

Chystáte rekonstrukci bydlení? Přinášíme 5 tipů, na co byste si měli dávat pozor

Při rekonstrukci bytu jsme dávali důraz na co nejpřírodnější materály, kvůli tomu, abychom doma neměli žádné z...

Dodavatelé elektřiny zkušenosti

<a href="sd">wdd</a> [url=ds]sd[/url] [sds](https://google.com) https://google.com

Dodavatelé elektřiny zkušenosti

Máte pravdu, potvrdili, že se poplatek má týkat jen odběru pod stropem cen.

Dodavatelé elektřiny zkušenosti

Joo je to pro mě super zpráva, když se k nim v podstatě teprve chystám přejít, ale nic m...
Zobrazit všechna témata

Jak uskladnit barvy, lepidla a další stavební hmoty, aby vydržely co nejdéle

Pořídili jste si barvu, silikon, lepidlo či jinou stavební hmotu, a po dokončení práce vám ještě dost materiálu zůstalo? Pokud dodržíte základní pravidla skladování, vydrží vám dlouhé měsíce. Poradíme, na co si...

Sníh a mráz vs. venkovní stínění – na co si dát pozor?

Sněžení a mrazy tu budou ještě chvíli s námi. Pokud používáte venkovní stínění (rolety, nebo žaluzie), měli byste je používat s obezřetností. Pokud se objeví námraza, při stahování či vytahování byste mohli mec...

Byt

Vymačkejte si pomerančovou šťávu – ručně i s elektrickými pomocníky

Čerstvou šťávu z pomeranče nenahradí ani ten nejdražší džus z krabice. Při pasterizaci, konzervaci a výrobě z koncentrátu se totiž řadu zdraví prospěšných látek vytratí. Vlastní příprava čerstvé pomerančové šťá...

Ozvláštněte interiér obkladem z dřevěných lamel či akustických panelů

Dřevo má v moderním interiéru své pevné místo a designéři přichází s novými nápady, jak jej do prostoru zakomponovat. V posledních letech jsou v oblibě obklady z dřevěných lamel, případně předpřipravených akust...

Pojezdová keramická dlažba – před dům i na parkovací stání

Příjezdové cestičky i parkovací stání se nejčastěji řeší pokládkou zámkové dlažby, případně jiným typem betonových dlaždic. Zajímavou alternativou je však keramická dlažba s parametrem pojezdu, která řeší mnoho...

Výbor (předseda) SVJ – pozor na nejčastější prohřešky

Pokud vlastníte byt v bytovém domě, zřejmě se vás týkají záležitosti spojené se sdružením vlastníků jednotek (SVJ). Ať už jste pouhým vlastníkem, nebo rovnou členem výboru, či předsedou, ohlídejte si dodržování...

Dejte sbohem svíčkám z parafínu. Zdraví příliš neprospívají

Také si během zimních měsíců zlepšujete náladu vonnými svíčkami, které do domovů vnáší hřejivou atmosféru a prostor provoní? Pak zbystřete. Většina svíček, ať už vonných, nebo čajových, je vyrobená na bázi para...

Máte kopu knih a nevíte kam s nimi? Pořiďte si elektronickou čtečku

Patříte mezi vášnivé čtenáře a knihy se povalují všude po vašem bytě či domě? Už nemáte kam další a další knihy ukládat? Popřemýšlejte nad pořízením elektronické čtečky knihy, která vám ušetří spoustu místa. Mn...

Jak zařídit malý byt a čím ho okořenit?

Jestli patříte k majitelům bytu, který úplně neoplývá nevyužitými prostory a přebytkem čtverečních metrů, pak musíte dělat rozvážná rozhodnutí při jeho zařizování. Přinášíme pár tipů z repertoáru skandinávských...

Jaké jsou možnosti využití dřevoplastu (WPC)

Na pohled vypadá jako dřevo, díky využití plastových materiálů je však odolnější a přináší řadu výhod. Řeč je o dřevoplastu (WPC), který se nejčastěji využívá k realizaci teras. Doma i na zahradě však lze využí...

Vrut se vám protáčí? Poradíme, jak opravit vyvrtaný otvor, který je příliš široký

Konstrukční díly mnoha kusů nábytku, doplňků a vybavení jsou spojená vruty. Ty se šroubují do předvrtaného otvoru. Může se ale stá...

5 výhod teplovodního podlahového vytápění

Topná sezóna se rozbíhá, a tak je na realizaci nového topného systému už v podstatě pozdě. Pokud ale vás rekonstrukce nebo realizace novostavby teprve čeká, budete stát před rozhodnutím, pro jaká způsob vytápěn...

Jaké jsou možnosti využití dřevoplastu (WPC)

Na pohled vypadá jako dřevo, díky využití plastových materiálů je však odolnější a přináší řadu výhod. Řeč je o dřevoplastu (WPC), který se nejčastěji využívá k realizaci teras. Doma i na zahradě však lze využí...